HYPERLINK BVBA - ALGEMENE VOORWAARDEN

INZAKE LEVERING EN BETALING

Behoudens wanneer uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, worden al onze prijsoffertes en/of dienstverleningen verstrekt onder de hieronder vermelde voorwaarden. Onderhavige voorwaarden zijn een aanvulling op de bedingen van onze software licentieovereenkomsten voor zover deze punten behandelen die niet in deze licentieovereenkomsten aan bod komen. Deze verkoopsvoorwaarden worden beschouwd als zijnde gekend en aanvaard door de koper. Deze voorwaarden kunnen steeds vrij geraadpleegd worden op onze website: www.hyperlink.be of zijn op papier verkrijgbaar na telefonische aanvraag. Zij worden ook afgedrukt op de rugzijde van onze facturen.

 

Art. 1- Onze prijzen worden steeds vermeld excl. 21% btw en excl. eventuele verzendkosten en/of recupel bijdrage. Onze facturen zijn contant betaalbaar bij levering van de diensten en/of goederen waarop zij betrekking hebben, behalve wanneer op de factuur een andere termijn vermeld wordt. Uw bestelling wordt definitief bij ondertekening van het bestelformulier of ondergetekend terugsturen (post/fax) van onze prijsofferte. Ingeval van niet-tijdige betaling zullen onze facturen van rechtswege (zonder aanmaning) aanleiding geven tot een verwijlinterest van 1% per begonnen kalendermaand vanaf de vervaldag. Bovendien zal het te betalen bedrag verhoogd worden met 15% met een minimum van €75 als forfaitaire schadevergoeding voor de veroorzaakte administratiekosten. Het verzenden van herinneringen tot betaling zal aanleiding geven tot €25 administratiekosten per herinnering. Een niet-volledig betaalde factuur kan aanleiding geven tot het opschorten van de dienstverlening tot de volledige betaling uitgevoerd wordt.

 

Art. 2- Alle klachten en /of opmerkingen omtrent facturen dienen ons schriftelijk per aangetekende zending te bereiken binnen de acht kalenderdagen na factuurdatum, zoniet kunnen wij ze niet in aanmerking nemen. Kosten gemaakt bij de uitvoering van de betaling van onze facturen (bv. bankkosten) vallen ten laste van de klant.

 

Art. 3- Overeenkomsten met Hyperlink bvba afgesloten voor één jaar (bijv. software gebruikslicenties, webhosting, edm.) worden automatisch elk jaar met telkens één jaar hernieuwd, behalve wanneer zij door de klant ten minste drie maanden voor de jaarlijkse vervaldag per aangetekende zending worden opgezegd. Wanneer een speciale prijs per jaar of per maand aangeboden werd, geldt deze speciale prijs maximaal voor één jaar, behalve wanneer uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld wordt. Jaarlijks wederkerende kosten worden jaarlijks op de vervaldag geïndexeerd bij toepassing van een vaste index van 3%. Overeenkomsten waarin een maandelijkse vergoeding voor dienstverlening vervat zit worden beschouwd als overeenkomsten aangegaan voor één jaar en vallen onder toepassing van dit artikel. 

 

Art. 4- Aangezien wij internet connectiviteit afnemen van onze provider in een datacenter, kunnen wij maximaal dezelfde uptime garanties bieden die onze provider ons biedt. Wij behouden ons het recht voor om de toegang van de klant tot zijn bestanden op te schorten zolang onze factuur voor webhosting en/of andere online dienstverlening niet of niet-volledig betaald is, onverminderd de bepalingen van artikel 1.

 

Art. 5- Dit artikel is van toepassing op softwareprojecten, ontwikkeling van websites en webprogramming. Behoudens wanneer anders overeengekomen in een aparte geschreven overeenkomst met de klant, behoudt Hyperlink bvba het eigendomsrecht van alle geleverde diensten en of werken. Bij levering van goederen blijft het eigendomsrecht van de goederen bij Hyperlink bvba, tot op het moment van hun volledige betaling. Evenwel zal de klant vanaf de dag van levering van de goederen het risico dragen over de geleverde goederen en de verbintenis hebben deze te betalen. Beschadiging of verlies van geleverde goederen zal geen verrechtvaardiging vormen voor niet-betaling. Wanneer door Hyperlink bvba in samenspraak met de klant een project ontwikkeld wordt (software, internet programmeerwerk, webdesign edm...) behoudt Hyperlink bvba zich het recht voor dit project via eigen kanalen te commercialiseren, al dan niet met aanpassingen. In ieder geval worden in dergelijk geval verwijzingen naar de oorspronkelijke klant verwijderd. Hyperlink bvba behoudt zich het recht voor om de know-how die werd opgedaan tijdens de ontwikkeling van projecten aan te wenden voor gelijkaardige of andere projecten. 

 

Art. 6 – Dit artikel is van toepassing op veterinaire software: bij bestelling van een veterinair softwarepakket (Recipet, Recifarm, Mobivet,...) wordt in overleg met de klant uiterlijk binnen één maand na besteldatum een datum afgesproken voor installatie- of activatie, die uiterlijk drie maanden na besteldatum dient plaats te vinden. Facturen met betrekking tot veterinaire software zijn contant betaalbaar bij installatie of activatie. Indien binnen genoemde termijn van drie maanden geen installatie of activatie uitgevoerd kon worden bij gebrek aan akkoord over zulke datum met de klant zal de bestelde software gefactureerd worden en kan de installatie of activatie op een latere datum plaatsvinden. In dit geval dient de factuur volledig betaald te zijn vooraleer Hyperlink overgaat tot installatie of activatie van de bestelde software. Wanneer een prijs per maand afgesproken werd gebeurt de facturatie steeds op jaarbasis, behalve indien uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen met de klant.

 

Art. 7- Behoudens wanneer uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen, wordt in al onze webprojecten een verwijzing naar de naam en/of website van onze firma opgenomen. Indien u niet wenst dat deze vermelding opgenomen wordt dient u ons daar uitdrukkelijk om te verzoeken. Voor deze weglating zal een vergoeding voorgesteld worden alnaargelang de omvang van het project.

 

Art. 8- Dit artikel is niet van toepassing op contracten die automatisch hernieuwd worden. Bij annulatie van een bestelling en/of vroegtijdige beëindiging van een overeenkomst door de klant betreffende het leveren van goederen en/of diensten zal door de klant een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd zijn ten bedrage van 30% van het factuurbedrag, met een minimum van €250. Deze schadevergoeding is van rechtswege verschuldigd, onverminderd de schadevergoeding voor kosten die rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt worden door de vroegtijdige beëindiging van de klant. In geen geval kan de klant aanspraak maken op terugvordering van reeds betaalde vergoedingen.

 

Art. 9- Ingeval van betwisting zijn enkel de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd. Uitsluitend de belgische wetgeving is van toepassing.