Regels voor het Aanvaardbaar Gebruik van Hosting (RAGH)                                                                                                            Hyperlink 1 juli 2006

 

Onderstaand document vormt het reglement van Hyperlink (in de verdere tekst wordt verwezen naar “Wij”, “Ons”, “Onze” of “Hyperlink”) inzake het aanvaardbaar gebruik van de servers van Hyperlink (“RAGH” = Reglement voor Aanvaardbaar Gebruik van Hosting). Dit RAGH omvat de regels en voorwaarden waar U  (“U”, “Uw”, “Gebruiker” of “Klant”) zich mee akkoord verklaart wanneer U inschrijft op en/of gebruik maakt en/of blijft gebruik maken van de hostingdiensten van Hyperlink. Gelieve deze regels en voorwaarden aandachtig door te nemen alvorens Onze Diensten te gebruiken of verder te gebruiken. Door gebruik te maken van genoemde Diensten (servers, hosting, online toepassingen, online Mailboxen) stemt U ermee in gebonden te zijn door dit RAGH en alle daarmee verband houdende beleidsdocumenten, richtlijnen, gedragscodes die door de internet gemeenschap algemeen aanvaard worden alsook communicatie van Hyperlink, die geacht worden deel uit te maken van dit RAGH.

 

Hyperlink behoudt zich op eender welk tijdstip het exclusieve recht voor om eender welk onderdeel van dit RAGH of enig ander beleidsdocument of richtlijn inzake bedoelde dienstverlening te herzien, te wijzigen of aan te passen, naar eigen beoordeling en zonder voorafgaandelijke kennisgeving. U bevestigt alle regels inzake het toegestane en niet-toegestane gebruik van Onze Diensten na te leven zoals die op de Hyperlink website gepubliceerd worden (de “Website”: www.hyperlink.be). Elke aanpassing van dit RAGH zal onmiddellijk van kracht worden bij publicatie op de Hyperlink website. Het gebruik van Onze hosting Diensten is uitsluitend onderworpen aan de meest recente versie van dit RAGH zoals gepubliceerd op de website op het ogenblik van het gebruik van Onze Diensten. De datum van de laatste aanpassing staat steeds bovenaan in het RAGH vermeld. Het verdere gebruik van onze Diensten na de publicatie van een nieuwe versie van het RAGH op de website betekent dat U uitdrukkelijk instemt met de nieuwe versie. Indien U niet akkoord gaat met een of meerdere bepalingen van het RAGH stop dan onmiddellijk het gebruik van de Diensten die bedoeld worden in dit RAGH. Bepalingen opgenomen in documenten van de Klant die niet conform zijn met dit RAGH zijn niet van toepassing. Hyperlink behoudt zich het recht voor om de dienstverlening aan Klanten stop te zetten zonder terugbetalingen en/of, indien van toepassing, burgerrechtelijke en of strafrechtelijke acties te ondernemen tegen Klanten die handelingen hebben gesteld die strijdig zijn met de bepalingen van dit RAGH.

 

DEFINITIES

Voor de toepassing van dit RAGH dienen volgende termen als volgt te worden begrepen:

 

“RAGH” - de Regels inzake Aanvaardbaar Gebruik van Hosting van Hyperlink zoals opgenomen in dit document en de bepalingen en voorwaarden daarvan met betrekking tot het gebruik van de Diensten. Deze regels kunnen gewijzigd of vervangen worden overeenkomstig de bepalingen van dit RAGH;

“Kosten” - alle relevante kosten en lasten betaalbaar door U voor het gebruik van de Diensten zoals uiteengezet. Deze kunnen gewijzigd worden overeenkomstig de bepalingen van dit RAGH;

“Vorderingen” - elke schadeëis, vordering, aansprakelijkheid, schade, verlies, geding, handeling, en/of alle daarmee samenhangde kosten en lasten, met inbegrip van wettelijke vergoedingen, indien van toepassing;

“Inhoud”- informatie die door U beschikbaar gemaakt wordt, weergegeven wordt of doorgestuurd wordt bij het gebruik van Onze Diensten, met inbegrip van (maar niet beperkt tot) handelsmerken, domeinnamen, Inhoud van bulletin boards, chat rooms of forums, informatie beschikbaar gemaakt via een HTML “Hyperlink”, informatie die gepost wordt door een derde of vergelijkbare wijzen van informatieverspreiding en alle updates, upgrades, wijzigingen en andere varianten van één van voorgaande; indien U gebruik maakt van MS Exhange op Onze server en/of een online toepassing door Ons ontwikkeld, dan wordt met Inhoud ook Uw gegevens van voorgenoemde bedoeld;

“Initiële looptijd” - de oorspronkelijke periode voor dewelke U ingetekend hebt op de Diensten van Hyperlink, zoals bepaald ten tijde van Uw inschrijving op de Diensten. De minimale initiële looptijd voor hosting bedraagt één (1) jaar en wordt bij het verstrijken van die looptijd automatisch hernieuwd voor dezelfde duur als de Initiële looptijd, behalve indien U deze automatische hernieuwing schriftelijk en uitdrukkelijk per aangetekend schrijven opzegt ten minste drie (3) maanden voor het verstrijken van die looptijd;

“Diensten” - hostingdiensten en/of Diensten inzake het gebruik van het internet, onderworpen aan dit RAGH, U aangeboden door Hyperlink;

“Spam”- ongewenste e-mails, niet beperkt tot commerciële advertenties en informatieve mededelingen;

“Spamming”- het verzenden van spam, ongewenste berichten

“Looptijd”- elke bijkomende looptijd volgend op de Initiële looptijd, eender welke vernieuwing of verlenging inbegrepen.

“Client” – enig computertoestel dat door de Klant wordt aangewend om zich toegang te verschaffen tot de Diensten van Hyperlink (vaste pc, laptop, pda, gsm)

“Backups” – reservekopieën van bestanden. Backups kunnen manueel gemaakt worden, dan wel automatisch via een Backup Script of Backup Job.

“Online Mailbox” – mailaccount waarbij e-mail berichten online op een mailserver opgeslagen blijven, zelfs nadat de gebruiker zijn e-mail heeft gecontroleerd. Bedoelde Online Mailboxen maken gebruik van het MAPI protocol.

 

INTERPRETATIE

De bepalingen die deel uitmaken van dit RAGH zijn bedoeld als richtlijnen inzake het aanvaardbaar gebruik van Onze Diensten. Deze bepalingen vormen geen complete en limitatieve opsomming. Het is de Klant niet toegestaan handelingen te verrichten die een inbreuk vormen op wetgeving, regels of eender welke algemene regel van de gedragscode die door de Internet gemeenschap algemeen wordt aanvaard, ongeacht of deze al dan niet uitdrukkelijk is opgenomen in dit RAGH. Hyperlink behoudt zich het recht voor om U op eender welk tijdstip bepaalde handelingen te verbieden wanneer zulke handelingen de commerciële reputatie van Hyperlink en/of de Klanten van Hyperlink schade zouden kunnen berokkenen.

 

Behalve indien anders uitdrukkelijk vermeld in dit RAGH, wordt met termen die vermeld worden in het enkelvoud ook hun vorm in het meervoud bedoeld en omgekeerd en wordt met termen betreffende geslacht elke vorm van het geslacht bedoeld.

 

GEBRUIK VAN SYSTEMEN EN NETWERKBEVEILIGING

Bij het gebruik van Onze Diensten is het verboden om één of meerdere van onderstaande handelingen te verrichten:

·    knoeien met gebruikersaccounts van andere gebruikers, en/of zonder toestemming binnendringen in eender welk onderdeel van het Hyperlink systeem, netwerk en/of verbonden systemen/netwerken;

·    zonder toestemming servers, bestanden, accounts, of netwerken gebruiken om binnen te dringen in een ander systeem of andere systemen/netwerken;

·    accounts gebruiken die niet bedoeld zijn voor U of niet voorzien zijn voor het gebruik door U om toegang te krijgen tot Diensten zonder dat daarvoor kosten worden aangerekend (met andere woorden: pogen om gratis gebruik te kunnen maken van bepaalde Diensten);

·    het Hyperlink systeem op zulke manier aan te wenden dat op een oneerlijke wijze (wordt uitsluitend naar beoordeling van Hyperlink bepaald) diskruimte, processoren, netwerk of andere systeembronnen gebruikt worden, buiten diegene die U werden toegekend als onderdeel van de door U bestelde Diensten;

·    opzettelijke te proberen om eender welke dienst te verstoren of te overbelasten of te proberen een host buiten werking te stellen;

·    eender welke vorm van netwerk-gebaseerde aanval uit te voeren op plaatselijke en/of buitenlandse netwerken, hosts, servers, of andere systemen of toepassingen, dit omvat, zonder beperking, overbelasting, deelname aan “denial of service” aanvallen, “cracking” of “e-mail-bombardementen”, in welk geval Hyperlink onmiddellijk de bevoegde instanties zal op de hoogte brengen van dergelijke inbreuk(en);

·    de Diensten op een dusdanige wijze te gebruiken dat de toegang tot en/of het gebruik van het Internet door een andere partij onderbroken of verstoord wordt.

Teneinde de integriteit van Ons netwerk en/of levering van Onze Diensten te vrijwaren heeft Hyperlink steeds het recht om maatregelen te nemen en alle instructies te geven aan de Klant die Hyperlink nodig acht om gebreken in het netwerk of de dienstverlening te voorkomen of te verhelpen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, het onderbreken van de dienst. De Klant zal alle instructies van Hyperlink in dit verband onmiddellijk opvolgen.  Hyperlink zal al het nodige doen om zijn computersystemen veilig te houden en te beschermen tegen inbraakpogingen. Hyperlink kan niet aansprakelijk gesteld worden voor verlies of beschadiging van gegevens of enige andere vorm van schade ten gevolge van overmacht, inbraken, cracking of enige andere vorm van kwaad opzet door derden.


GEBRUIK VAN E-MAIL & E-MAIL ACCOUNTS

Bij het gebruik van Onze E-mail Diensten is het verboden om een of meerdere van onderstaande handelingen te verrichten:

·    commerciële berichten te verzenden naar een ontvanger wanneer die ontvanger U verzocht heeft deze vorm van communicatie stop te zetten;

·    e-mails te verzenden, die onwettelijk, schadelijk, bedreigend, beledigend, teisterend, onterend, vulgair, obsceen, pornografisch of lasterlijk zijn of die indringen in iemands privacy, aansporen tot haat, racisme, ethnische discriminatie of andere vormen van discriminatie, dit omvat (maar is niet beperkt tot) enig e-mail bericht dat aanzet tot gedragingen die een strafbaar feit uitmaken, dat de rechten van anderen schendt of op enigerlei wijze inbreuk uitmaakt op toepasselijke plaatselijke, provinciale, nationale en internationale wetgeving, naar ontvangers die daar niet mee instemmen;

·    bewust e-mail berichten te verzenden die software virussen bevatten of enige andere vorm van computercode, bestanden of programma’s die ontworpen werden om de functionaliteit van Client computers, servers of enige hardware te onderbreken, te vernielen, te wijzigen of te beperken;

·    informatie in e-mail headers op enigerlei wijze te vervalsen;

·    niet bestaande e-mail adressen als afzender te gebruiken;

·    een gebruikersaccount bij Hyperlink of toegang tot een netwerkverbinding via de Diensten van Hyperlink aan te wenden om e-mail op te vragen vanop een ander adres dan dat van de Klant, behalve wanneer de Klant de volledige toestemming heeft van de eigenaar van het desbetreffende e-mail adres;

·    Spamming;

·    gebruik te maken van de mail server van een andere site (Service Provider) om Uw e-mail te verzenden zonder de uitdrukkelijke toestemming van die andere site of beheerder van die server;

·    gebruik te maken van de SMTP gateway die voorzien wordt door Hyperlink voor enigerlei doel dat is bestemd om systeembronnen te misbruiken. Dit wordt uitsluitend en volledig naar beoordeling van Hyperlink beoordeeld.

Hyperlink behoudt zich het recht voor om zonder voorafgaandelijke kennisgeving e-mail berichten die aan U verzonden worden en die geacht worden spam berichten te zijn te blokkeren. Dit wordt uitsluitend en volledig door Hyperlink beoordeeld. Deze bepaling is eveneens van toepassing op e-mail berichten met bijlagen groter dan 10 Mb.

 

Wanneer de Klant gebruik maakt van MAPI mailboxen op de Hyperlink servers (Outlook) dan staat de Klant ervoor in dat het volume van zijn online Mailboxen het hem door Hyperlink toegekende volume niet te boven gaat. De Klant zorgt ervoor dat hij op regelmatige tijdstippen de Inhoud van zijn online Mailboxen op de Hyperlink servers naar een locale Client overplaatst. Dit kan door gebruik te maken van de Auto-Archive functie voorzien in Microsoft Outlook. In geen geval zal de Klant Hyperlink aansprakelijk kunnen stellen voor eventuele beperkingen op het gebruik van zijn e-mail accounts, of voor de onmogelijkheid om bepaalde e-mail accounts te kunnen gebruiken indien de Klant deze bepaling niet naleeft. Hyperlink is niet verantwoordelijk voor de bescherming van de privacy van Uw e-mail of enige andere informatie die U transfereert via het Internet of enig netwerk dat door Hyperlink of zijn Klanten gebruikt wordt.

 

FACTURATIE

U dient meerderjarig te zijn om een geldige overeenkomst met Hyperlink af te sluiten. Hyperlink aanvaardt geen betalingen van personen die de volle leeftijd van 18 jaar niet bereikt hebben. Bij elke wijziging van Uw facturatiegegevens dient U Hyperlink daarvan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Indien U tijdens Uw aanvraag of inschrijving op een van de Diensten van Hyperlink foutieve informatie hebt verstrekt vormt dit voor Hyperlink een grond om Uw account te beëindigen. U gaat ermee akkoord alle toepasselijke kosten te betalen met betrekking tot het gebruik van (maar niet beperkt tot) genoemde Diensten, meer bepaald:

kosten voor hosting van Uw site en/of Uw datatrafiek van online toepassingen die gehost worden op Onze server(s);

kosten voor hosting van Uw online Mailboxen en de daarmee verbonden datatrafiek;

kosten voor registratie en/of vernieuwing van Uw domeinnamen;

bijkomende diskruimte;

bijkomende bandbreedte;

bijkomende e-mail accounts;

bijkomende subdomains;

De kosten voor deze Diensten kunnen door Hyperlink gewijzigd worden. Elke prijswijziging betreffende hogergenoemde kosten zal U bekend gemaakt worden via de Website of via een kennisgeving per e-mail of via gewone post. Door in te stemmen met de bepalingen van dit RAGH geeft U Hyperlink de toestemming om de kosten die betrekking hebben op het gebruik van de Diensten aan U aan te rekenen (factureren). Behoudens indien anders uitdrukkelijk en schriftelijk overeengekomen, geschiedt de facturatie voor de Diensten op jaarbasis enkele weken vóór aanvang van het jaar waarop zij betrekking hebben.

 

Behalve indien uitdrukkelijk anders vermeld op de factuur, zijn Onze facturen betaalbaar binnen de 7 dagen na factuurdatum. Alle prijzen worden uitgedrukt in EURO exclusief btw en/of exclusief andere belastingen en rechten van welke aard ook. Alle bank- en/of wisselkosten verbonden aan de inning zijn voor rekening van de Klant. Prijzen vermeld op de website of in folders zijn slechts van informatieve aard. Enkel prijzen vermeld op de Hyperlink offerte zijn van toepassing. Behalve indien elders uitdrukkelijk en schriftelijk vermeld worden hostingdiensten door Hyperlink verleend voor een Initiële looptijd van één (1) jaar. Elke looptijd zal overeenstemmen met de duur van de Initiële looptijd, behalve indien U of Wij aan de andere partij schriftelijke opzegging doen per aangetekend schrijven ten minste 3 maanden voor het einde van de initiële looptijd of looptijd (zoals van toepassing). Hyperlink kan Uw account(s) met onmiddellijke ingang annuleren ingeval van achterstallige betalingen voor de Diensten. U ontvangt daarvan voorafgaandelijk een geschreven melding. Dit wordt uitsluitend door Hyperlink naar eigen beoordeling bepaald.

 

Hyperlink behoudt zich het recht voor om naar eigen beoordeling Uw Account stop te zetten wanneer er een aanwijzing bestaat van kredietproblemen, met inbegrip van illegale geldstromen, en indien bepalingen van dit RAGH op eender welke wijze geschonden worden (dit behoort tot de exlusieve beoordeling van Hyperlink).

 

HERNIEUWING

Hyperlink zal alle domeinnamen die verbonden zijn met Uw hostingaccount(s) automatisch hernieuwen, mits zij geregistreerd werden door of getransfereerd werden naar Hyperlink. U hebt de mogelijkheid af te zien van dergelijke automatische hernieuwing mits het versturen van een schriftelijke aangetekende opzegging gericht aan Hyperlink ten minste 3 maanden voor de jaarlijkse vervaldatum van die domeinnamen.  Bij ontstentenis van dergelijke schriftelijke opzegging wordt U geacht Uw uitdrukkelijke instemming te verlenen om de betreffende domeinnamen te hernieuwen voor een periode van één (1) jaar aan de op dat ogenblik toepasselijke tarieven. Zoals bepaald in de algemene voorwaarden van Hyperlink, worden overeenkomsten voor één jaar aangegaan met Hyperlink automatisch hernieuwd voor een nieuwe periode van één jaar, behalve indien opgezegd volgens de modaliteiten aldaar vermeld (zie algemene voorwaarden Hyperlink). Deze bepaling is eveneens van toepassing op Uw gebruik van Onze online toepassingen alsmede het gebruik van Uw online Mailboxen via Onze Exchange server(s).

 

Onverminderd hetgeen hoger werd uiteengezet, behoudt Hyperlink zich het recht voor om op eender welk tijdstip en uitsluitend naar eigen beoordeling Uw toegang tot de Diensten stop te zetten (bijvoorbeeld bij laattijdige betaling). Vergoedingen die op voorhand aan Hyperlink werden betaald zullen pro-rata aan U worden terugbetaald indien de stopzetting op initiatief van Hyperlink geschiedt. Indien de stopzetting van de Dienstverlening het gevolg is van een schending van dit RAGH en Hyperlink bijkomende kosten heeft gemaakt (bijv. netwerk trafiek, diskruimte, kosten voor licenties, etc), bent U ertoe gehouden om deze extra kosten aan Hyperlink te vergoeden, ongeacht of deze reeds werden aangerekend of nog zullen aangerekend worden aan Hyperlink. Bij stopzetting van de Dienstverlening is Hyperlink gemachtigd om bestanden, programma’s en data die betrekking hebben op Uw domeinnaam en/of website account te verwijderen. Gegevens van uw online Mailboxen worden ingeval van niet (niet-tijdige) betaling gedurende 6 weken bijgehouden en worden vrijgegeven na betaling van het verschuldigde bedrag. Gegevens die u hebt ingebracht via het gebruik van Onze online toepassingen worden vrijgegeven na betaling van het verschuldigde bedrag. Indien U gegevens uit een online toepassing opvraagt voor overplaatsing naar een andere server worden deze daartoe vrijgegeven na betaling van een forfaitair bedrag van EUR 750.

BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

Alle Diensten die U worden aangeboden door Hyperlink worden U aangeboden zoals ze zijn en naargelang beschikbaarheid zonder garantie noch condities van enige vorm, expliciet of impliciet, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, bedoelde garanties en condities van commerciele uitbating, geschiktheid voor een bepaald doel, stil genot, of niet-inbreuk.

Hyperlink geeft U geen garantie dat (i) de Diensten overeenstemmen met uw behoeften; (ii) de Diensten ononderbroken, tijdig, volkomen veilig, of foutvrij zullen zijn; en (iii) dat het resultaat dat bekomen wordt bij het gebruik van de Diensten nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn.

Hyperlink kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van schade die voortkomt uit het gebruik van de U aangeboden Diensten of voor de onmogelijkheid gebruik te maken van Diensten om eender welke reden. Dit omvat uitdrukkelijk enige vorm van terugbetaling voor verlies van inkomsten ingevolge het onderbreken van de Diensten van Hyperlink of zijn providers die hoger ligt dan de door U betaalde vergoedingen.

 

U verklaart uitdrukkelijk te begrijpen en akkoord te gaan met het feit dat Hyperlink, zijn zaakvoerders, aandeelhouders, medewerkers, agenten of adviseurs in geen geval kunnen aansprakelijk gesteld worden voor enige vorm van directe, indirecte schade, incidentele schade, bijzondere schade of gevolgschade. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, schade die het gevolg is van winstderving, verlies van klienteel, onmogelijkheid tot gebruik, verlies van gegevens of andere ontastbare verliezen, die het gevolg is van: (i) het gebruik van de Diensten of de onmogelijkheid gebruik te maken van de diensten, uw website of enige andere vorm van inhoud; (ii) klachten of aanspraken van derden betreffende het feit dat uw gebruik van de Diensten of de Inhoud een inbreuk uitmaakt op intellectuele eigendomsrechten; of (iii) enige andere aangelegenheid betreffende de diensten, uw site of uw Inhoud. 

In het bijzonder erkent U dat Hyperlink niet aansprakelijk kan gesteld worden voor het beledigende, onterende of illegale gedrag van derden en dat het risico op lichamelijke verwondingen en/of materiële schade uit het genoemde gedrag integraal op U blijft rusten. Voorts zal Hyperlink geen aansprakelijkheid op zich nemen voor enige vorm van Inhoud die gedownload/ge-upload werd via zijn diensten. U erkent dat de gezamenlijke aansprakelijkheid van Hyperlink, zijn zaakvoerders, aandeelhouders, medewerkers, agenten of adviseurs voor eender welke klacht uit onderhavig RAGH, garanties, nalatigheid, directe aansprakelijkheid, of andere zaken die daaruit voortvloeien of uit het gebruik van de site, de Inhoud of de Diensten beperkt is tot EUR 100 (honderd).

 

CONFORMITEIT MET WETGEVING, CONTROLE & INHOUD

Alle Diensten die U worden aangeboden door Hyperlink mogen enkel aangewend worden voor wettelijke doeleinden. Het is niet-toegstaan om enige Inhoud te verzenden, te verdelen of op te slaan, die in strijd is met eender welke wetgeving. Dit omvat, zonder beperking, materialen die beschermd zijn door het auteursrecht, handelsmerken, octrooien, commerciële geheimen of andere intellectuele eigendomsrechten gebruikt zonder toestemming, alsook materiaal dat obsceen of onterend is, dat een bedreiging of een inbreuk vormt tegen exportregulaties. Andere voorbeelden van niet-toegestane Inhoud of hyperlinks omvatten, zonder beperking: “piraterij software”, “hacker programma’s of archieven”, “warez Sites”, “IRC Bots” en “MP3” bestanden.

 

Hyperlink is niet verplicht Uw Inhoud op Onze servers te controleren. In ieder geval erkent U dat Wij het recht hebben om Uw Inhoud op Ons netwerk op regelmatige tijdstippen electronisch te controleren en te onderzoeken en om enigerlei informatie vrij te geven indien zulks noodzakelijk is om:

·    in overeenstemming te zijn met wetgeving of regelgeving en/of overheidsverzoeken of om bijstand te verlenen in een gerechtelijke procedure gericht tegen U;

·    de Diensten op een correcte manier te kunnen verlenen;

·    dit RAGH te doen naleven en het privacy beleid te respecteren;

·    om Hyperlink en/of zijn Klanten te beschermen.

 

Hyperlink voert geen systematische controles uit om na te gaan of Uw handelingen en/of Inhoud een inbreuk uitmaken op dit RAGH. Hyperlink streeft naar conformiteit met de algemeen aanvaarde gedragscode van de Internet gemeenschap en wenst deze na te leven en te doen naleven door zijn Klanten. Indien wij kennisnemen van ongeoorloofd gebruik van Onze Diensten zullen wij gepaste acties ondernemen. Hoewel Hyperlink niet verplicht is zijn Diensten en/of netwerk permanent te controleren, behouden Hyperlink, zijn medewerkers, leveranciers en agenten zich het recht voor om van tijd tot tijd Uw gebruik van Onze Diensten en Inhoud te controleren en te onderzoeken om: de Dienstverlening te kunnen garanderen; inbreuken op dit RAGH op te sporen; en/of Ons netwerk en Klanten te beschermen.

 

Wanneer Hyperlink kennis neemt van een vermoedelijke schending van dit RAGH, zal Hyperlink onmiddellijk een onderzoek starten. Hyperlink behoudt zich het recht voor om Uw toegang tot de Diensten op te schorten of te beperken op eender welk tijdstip tijdens dergelijk onderzoek om mogelijke verderzetting van dergelijke handeling te stoppen. Afhankelijk van de ernst van de inbreuk kan Hyperlink, naar eigen beoordeling, Uw gebruikersaccount beperken, opschorten, of afsluiten en/of verdere gerechtelijke acties ondernemen. Indien de inbreuk een strafbaar feit uitmaakt, zal Hyperlink de gerechtelijke instanties op de hoogte brengen van dat strafbaar feit of die inbreuk. U verleent hierbij aan Hyperlink, zijn filialen, leveranciers, adviseurs en agenten machtiging om samen te werken met: (i) gerechtelijke instanties in het kader van een onderzoek naar vermeende strafbare feiten; en (ii) systeembeheerders van andere Internet Service Providers of andere netwerk facilititeiten om dit RAGH te doen naleven. Dergelijke vorm van samenwerking kan betekenen dat Hyperlink Uw gebruikersnaam, IP adres of andere identificerende informatie omtrent U vrijgeeft.

 

GEPARKEERDE DOMEINNAMEN

Hyperlink behoudt zich het recht voor om naar eigen beoordeling te beslissen welke Inhoud weergegeven wordt op geparkeerde pagina’s die gehost worden op de servers van Hyperlink. Een domeinnaam wordt geacht geparkeerd te staan indien Hyperlink dat domein geregistreerd heeft of beheert in Uw opdracht en wanneer U niet hebt ingeschreven op bijkomende Diensten die betrekking hebben op dat domein. Dit omvat, maar is niet beperkt tot, domein forwarding, email hosting, bestandshosting en gedeelde webhosting (shared hosting). U gaat ermee akkoord dat Wij zonder Uw voorafgaandelijke instemming eender welke informatie kunnen weergeven die wij nuttig achten op geparkeerde pagina’s, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Diensten die door Hyperlink verleend worden of merknamen, domeinnamen en/of handelsmerken van Hyperlink.

 

BACKUPS VAN DE BESTANDEN VAN UW WEBSITE

U bent zelf verantwoordelijk voor het maken van Backups (reservekopieën) van de Inhoud van Uw website en van de bestanden op Uw domeinnaam. Hyperlink is op generlei wijze verantwoordelijk voor de Inhoud die U host op Uw website op de Hyperlink servers, of voor de betrouwbaarheid van het verzenden van gegevens via of in het Hyperlink netwerk. Hyperlink kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enig verlies van gegevens of schade aan de gegevens van de Klant buiten de wil van Hyperlink om. In het bijzonder is Hyperlink niet verantwoordelijk voor schade die het gevolg is van een technische storing of technisch defect, evenmin ten gevolge van virussen of andere software die erop uit is schade toe te brengen.

 

BACKUPS VAN DE GEGEVENS UIT UW EXCHANGE DATASTORE

Wanneer U gebruik maakt van de Hyperlink Exchange server dienstverlening, zorgt Hyperlink ervoor dat Uw datastore in MS Exchange één (1) keer dagelijks gebackup-ed wordt. Het tijdstip waarop dit gebeurt wordt uitsluitend door Hyperlink autonoom bepaald. Indien extra Backups dienen te worden gemaakt dient U zich te wenden tot Hyperlink voor het bekomen van een prijsvoorstel en om concrete afspraken te maken in verband met de wijze en de regelmaat waarop dit dient te geschieden.

 

BACKUPS VAN DE GEGEVENS VAN ONLINE TOEPASSINGEN

Hyperlink zorgt ervoor dat dagelijks één (1) Backup gemaakt wordt van Uw gegevens die werden ingebracht bij het gebruik van Onze online toepassingen, mits deze gehost worden op de server(s) van Hyperlink. Hyperlink kan niet instaan voor het maken van Backups wanneer online toepassingen ontwikkeld werden door Hyperlink maar gehost worden op servers die niet door Hyperlink beheerd worden. Het hosten van Onze online toepassingen op andere servers dan diegene die beheerd worden door Hyperlink is onderhevig aan de uitdrukkelijke voorafgaandelijke schriftelijke toestemming van Hyperlink.

 


DATABEVEILIGING

De meeste servers van Hyperlink beschikken over Raid-1. Dit betekent dat de gegevens die weggeschreven worden op de harddisk van een server tegelijkertijd op een tweede harddisk op diezelfde server weggeschreven worden. Hoewel Hyperlink geen verplichting heeft om servers te voorzien van Raid-1 is dit meestal wel het geval. Hyperlink behoudt zich het exclusieve recht voor om zelf te bepalen op welke wijze en met welke regelmaat backups gemaakt worden van de diverse Hyperlink servers.

 

TOEGANG TOT DE DIENSTEN - SYSTEEMVEREISTEN

De Hyperlink servers bevinden zich in in een datacenter te Antwerpen (België) en U krijgt enkel toegang tot Onze server(s) via het Internet. Hyperlink behoudt zich het recht voor om de geografische locatie van zijn servers te wijzigen en/of bijkomende servers te plaatsen op extra geografische locaties in binnen-en/of buitenland zonder voorafgaandelijke kennisgeving aan de Klant.  Hyperlink behoudt zich het recht voor om zonder de voorafgaandelijke kennisgeving aan de Klant de nodige werken en veranderingen uit te voeren voor de goede werking van de Dienst. Als Hyperlink grote onderhoudswerken plant waardoor de site van de Klant -volgens de planning- gedurende meer dan 5 uur offline kan zijn, zal Hyperlink de Klant daarvan ten minste 48uur op voorhand van verwittigen.  Indien deze wijzigingen gevolgen hebben voor het functioneren van de Klant zal Hyperlink de Klant gratis adviseren over de te nemen stappen om deze problemen op te lossen.

1-TOEGANG TOT DE BESTANDEN VAN UW DOMEINNAAM

U kan bestanden naar uw domeinnaam uploaden via één (1) FTP account die U ter beschikking gesteld wordt voor elke domeinnaam die op de Hyperlink server(s) gehost wordt. Voor elke FTP account wordt U volgende informatie ter beschikking gesteld: IP adres van de server, gebruikersnaam, paswoord. De Klant staat zelf in voor het aanschaffen van een geschikt FTP client programma.

2-TOEGANG TOT UW ONLINE MAILBOXEN VIA OUTLOOK

Indien U hebt ingeschreven op de Exchange Server Dienstverlening van Hyperlink wordt U voor elke online Mailbox volgende informatie ter beschikking gesteld: technische gegevens van de server die U dient in te geven wanneer U op Uw Client nieuwe Mailboxen wenst aan te maken voor gebruik via Outlook, gebruikersnaam en paswoord.

3-TOEGANG TOT UW GEGEVENS VIA ONZE ONLINE TOEPASSINGEN

Indien U hebt ingeschreven op het gebruik van een van de online toepassingen die door Hyperlink ontwikkeld werden en gehost worden op onze server(s) wordt U voor elke gebruiker volgende informatie ter beschikking gesteld: URL van de online toepassing, gebruikersnaam, paswoord.

Om van bepaalde Diensten gebruik te kunnen maken kan het noodzakelijk zijn dat de Klant dient te beschikken over minimale versies van client-side software toepassingen en/of certificaten dient te installeren. Typische voorbeelden hiervan zijn bijvoorbeeld bij het gebruik van online webtoepassingen: een minimale versie van Microsoft Internet Explorer, een licentie van Adobe Acrobat Reader, een printlicentie om informatie vanop een PDA te kunnen afdrukken edm. De Klant staat zelf in voor het aanschaffen van benodigde Client-side softwarelicenties en voor het installeren van Hyperlink certificaten op zijn Clients.  Op schriftelijk verzoek van Hyperlink zal de Klant hiervoor het nodige bewijsmateriaal voorleggen. Voor het gebruik van beveiligd http verkeer (https) is het noodzakelijk gebruik te maken van certificaten die zowel op de Hyperlink server als op de Clients dienen geïnstalleerd te worden. Hyperlink staat in voor het installeren van dergelijke certificaten langs de serverzijde, de Klant staat in voor het installeren van dergelijke certificaten langs de Client zijde. Hyperlink bezorgt aan de Klant desgevallend de certificaten en/of de instructies voor het installeren van dergelijke certificaten.

 

OVERMACHT

Geen van beide partijen kan aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van overmacht. Dit omvat ondermeer natuurrampen, oorlogen, nationale en/of internationale gewapende conflicten en voorbereidingen daartoe, maatregelen van binnenlandse en buitenlandse overheden, stopzetting of onderbreking van toelevering van noodzakelijke onderdelen, diensten of grondstoffen, stakingen of arbeidsconflicten, wegvallen van de voorzieningen van nutsbedrijven.

 

SOFTWARE LICENTIES

De Klant dient zelf in te staan voor het verwerven van de noodzakelijke softwarelicenties voor zijn Client computers (FTP programma, Outlook,...). Hyperlink kan in geen geval aansprakelijk gesteld worden voor het gebruik door de Klant van illegale versies van Client software. Indien de Klant gebruik maakt van de Exchange server Diensten van Hyperlink dient de Klant zelf te zorgen voor de noodzakelijke software licenties van Microsoft Outlook. Alle software licenties die nodig zijn langs de zijde van de Klant dienen door de Klant zelf te worden aangeschaft. Hyperlink staat in voor het aanschaffen van de CAL’s langs de zijde van de server (Client Access Licenses).  De Klant erkent dat de online toepassingen die hij gebruikt op de servers van Hyperlink eigendom zijn en blijven van Hyperlink en/of derden titularissen. Dientengevolge krijgt de klant alleen een gebruikslicentie op de software. De klant verbindt er zich toe de software niet te copiëren en de voorwaarden van gebruikslicentie van de software te respecteren.

 

AANVAARDBARE INHOUD

U stemt ermee in dat enigerlei materiaal dat U overdraagt en/of publiceert op de servers die Hyperlink in eigendom heeft en/of beheert niets zal bevatten dat aanleiding kan geven tot een beledigend of onethisch gebruik van de Hosting Diensten. Beledigende en onethische materialen omvatten, maar zijn niet beperkt tot, pornografie, obsceniteiten, naaktmateriaal, schendingen van de privacy, computer virussen, en enigerlei onterend, beledigend en schadelijk materiaal of gebruik. U stemt ermee in om Hyperlink, zijn merknamen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Mobivet.be, Mobivet.eu, Recipet.be, Recifarm.be, softwarevoordierenartsen.nl, softwarevoordierenartsen.eu, die van tijd tot tijd kunnen gewijzigd worden, zijn zaakvoerders, aandeelhouders, medewerkers, agenten en adviseurs te vrijwaren en schadeloos te stellen voor enige schadeëis, verlies, geding, schade, kosten en lasten (met inbegrip van wettelijke vergoedingen), die veroorzaakt worden door een of meerdere van de voorgenoemde partijen wegens of ten gevolge van het feit dat U dergelijke materialen publiceert of gebruikt. Hyperlink behoudt zich het recht voor om U, naar eigen beoordeling, al dan niet te berichten vooraleer het gebruik van enigerlei account wordt beëindigd die op enigerlei wijze een inbreuk uitmaakt op dit RAGH.

Gezien de publieke aard van het internet dient alle informatie beschouwd te worden als publiek toegankelijk. Belangrijke private of publieke informatie dient met de nodige voorzichtigheid behandeld te worden.

Hyperlink behoudt de exclusieve controle en eigendomsrecht van alle Internet Protocol (IP) nummers, adressen en subdomains die U toegekend worden en behoudt zich het recht voor om naar eigen beoordeling deze Internet Protocol nummers, adressen en subdomains te wijzigen of te verwijderen.

Het verkrijgen van enige vorm van Inhoud via de Diensten van Hyperlink geschiedt op Uw eigen risico. Hyperlink wijst in het bijzonder elke vorm van verantwoordelijkheid af voor de nauwkeurigheid of de kwaliteit van informatie die bekomen werd via zijn Diensten.

Het gebruik van de netwerken of computerbronnen van andere organisaties is onderworpen aan hun respectieve toestemming en/of reglementen inzake het gebruik.

 

U zal Hyperlink bijstaan, schadeloosstellen en vergoeden voor elke vorm van aansprakelijkheid, schadeëis, verlies, geding, schade, kosten of lasten (met inbegrip van wettelijke bijdragen) die ontstaan doordat U een of meerdere bepalingen van dit RAGH niet naleeft, of die voortkomen uit Uw gebruik van Onze Diensten. U kan Hyperlink niet aansprakelijk stellen en U dient Hyperlink te vrijwaren voor enige vorm van schadeëis die het gevolg is van een initiatief van Hyperlink in het kader van een onderzoek naar een vermeende schending van dit RAGH of wanneer Hyperlink besluit dat een dergelijke schending van dit RAGH zich heeft voorgedaan. Om die redenen kan U Hyperlink niet vervolgen noch een schadevergoeding eisen van Hyperlink naar aanleiding van Hyperlink’s beslissing om bepaalde materialen van zijn server server te verwijderen, of om Uw Account op te schorten of te beëindigen indien deze het gevolg is van het niet-naleven van een of meerdere bepalingen van dit RAGH.

 

Hyperlink behoudt zich het exclusieve recht voor om Uw account stop te zetten of op te schorten indien U handelingen stelt die vallen onder het onderstaande lijstje (deze opsomming is niet limitatief):

i. overbelasting van de CPU(s);

ii. processen die intensief de systeembronnen van de server(s) gebruiken, met inbegrip van het gebruik van veeleisende software toepassingen of server-side scripts;

iii. gebruik van significante bandbreedte; en/of

iv. gebruik van significante diskruimte.


Het verzenden, opslaan, of publiceren van Inhoud die strijdig is met nationale wetgeving van het land van de Klant en/of het land van Hyperlink, van provinciale en gemeentelijke regelgeving is niet toegestaan. Dit omvat, maar is niet beperkt tot: materiaal beschermd door het auteursrecht, materiaal dat beschouwd wordt als onterend, bedreigend of obsceen, of materiaal dat beschermd is door handelsgeheimen en eventuele andere statuten. U stemt ermee in om Hyperlink, zijn merknamen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Mobivet.be, Mobivet.eu, Recipet.be, Recifarm.be, softwarevoordierenartsen.nl, softwarevoordierenartsen.eu, die van tijd tot tijd kunnen gewijzigd worden, zijn zaakvoerders, aandeelhouders, medewerkers, agenten en adviseurs te vrijwaren en schadeloos te stellen voor enige schadeëis, verlies, geding, schade, kosten en lasten (met inbegrip van wettelijke vergoedingen) voortkomend uit het het gebruik van de Diensten waarbij aan U of aan een derde schade werd berokkend.

Pornografie en sexueel materiaal is niet-toegstaan op alle Hyperlink servers. Dit omvat het hosten van sites die sexuele materialen bevatten en/of verwijzingen bevatten naar sexueel materiaal op andere servers. Het voorgenoemde is eveneens van toepassing op sites die illegale of frauduleuze activiteiten of illegale Inhoud promoten en die schade kunnen veroorzaken en/of een bedreiging kunnen vormen voor Onze servers of voor andere servers op het Internet. Verwijzingen naar dergelijke materialen zijn eveneens niet toegstaan.

 

Hetvolgende lijstje bevat voorbeelden van onaanvaardbare Inhoud of verwijzingen (deze opsomming is niet beperkend):

Illegale software;

Hackers' programma’s of archieven;

Warez Sites;

IRC Bots;

MP3 bestanden;

Spyware of daarmee verband houdende software die zonder toestemming van de gebruiker diens activiteiten registreert en die informatie via het Internet verstuurt;

SPAM software (dwz., software die het een gebruiker mogelijk maakt om SPAM berichten te verzenden in strijd met Ons SPAM beleid (zie elders in dit RAGH).  Hyperlink zal het exclusieve recht hebben om te oordelen welke handelingen een schending uitmaken van deze bepaling. Wie inbreuken op dit RAGH wenst te melden kan een e-mail sturen naar info@hyperlink.be. De gerechtelijke politie heeft een eigen website waar verschillende soorten van van criminele activiteiten kunnen worden gemeld. Deze vindt U terug op www.gpj.be (of www.polfed.be)

 

PRIVACY

Hyperlink respecteert en beschermt de privacy van de gegevens van zijn Klanten en Uw Inhoud die op de Hyperlink servers wordt opgeslaan. Hyperlink zal zich slechts toegang verlenen tot deze informatie in het kader van de verbetering van de Diensten en/of indien zulks vereist is voor de ontwikkeling van nieuwe software functionaliteit en/of indien zulks gevorderd wordt door overheidsinstanties of gerechtelijke instanties.  Hyperlink zal deze informatie slechts vrijgeven op verzoek van overheidsinstellingen, om het verderzetten van de Diensten van Hyperlink te kunnen garanderen, om zijn systemen te beheren of te onderhouden of om zichzelf of zijn Klanten te beschermen.

 

De Klant verbindt er zich gebruikersnamen, paswoorden, IP adressen en/of enigerlei andere technische informatie omtrent Uw gebruik van Onze Diensten vertrouwelijk te behandelen en niet aan derden mee te delen. Deze verplichting blijft bestaan, zelfs na het beëindigen van de overeenkomst. Onverminderd het voorgenoemde verbindt de klant er zich toe om gebruikersnamen, paswoorden, IP adressen en/of enigerlei andere technische informatie aan geen andere personen mee te delen dan diegenen waarvoor dergelijke informatie uitdrukkelijk voor bedoeld is. Bij verlies van toegangscodes, inbraak in computers van de Klant, of als de Klant vermoedt dat iemand toegangscodes bemachtigd heeft, zal de Klant Hyperlink hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Hyperlink zal de Klant nieuwe toegangscodes bezorgen na de zaak onderzocht te hebben. Hyperlink heeft het recht om de toegang van de Klant tot de systemen van Hyperlink te blokkeren zolang Hyperlink het nodig acht om zich ervan te vergewissen dat zijn systemen of Klanten geen risico meer lopen. Hyperlink heeft het recht om op zijn website of in informatiebrochures te vermelden dat de Klant een klant is van Hyperlink. Hyperlink heeft eveneens het recht om op zijn website een link te leggen naar de website van de Klant.

 

AUTEURSRECHTEN

In het geval dat Hyperlink kennis neemt van het feit dat U enig materiaal hebt gepost dat een inbreuk zou kunnen vormen op het auteursrecht van een derde, zal Hyperlink onmiddellijk een onderzoek starten. Indien Hyperlink een klacht ontvangt van een derde met vermelding van het registratienummer van het auteursrecht, octrooi of handelsmerk, en/of een kopij van het beschermde recht samen met Uw materialen en/of een verklaring te goeder trouw, ondertekend op straffe van meineed, dat (i) het materiaal eigendom is van de klagende partij; of (ii) dat het materiaal gecopieerd werd en dat het gebruik van het materiaal niet verdedigbaar is, kan Hyperlink U naar eigen beoordeling de toegang tot het betwiste materiaal beperken of ontzeggen.

Hyperlink zal U op de hoogte stellen van de klacht inzake Uw vermeende inbreuk op het auteursrecht en zal U de kans bieden te antwoorden op de aantijgingen. Hyperlink kan noch direct noch indirect aansprakelijk gesteld worden tegenover derden indien Uw Inhoud op enigerlei wijze een inbreuk uitmaakt op rechten van derden. U stemt ermee in Hyperlink, zijn merknamen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, Mobivet.be, Mobivet.eu, Recipet.be, Recifarm.be, softwarevoordierenartsen.nl, softwarevoordierenartsen.eu, die van tijd tot tijd kunnen gewijzigd worden, zijn zaakvoerders, aandeelhouders, medewerkers, agenten en adviseurs te vrijwaren en schadeloos te stellen voor enige schadeëis, verlies, geding, schade, kosten en lasten (met inbegrip van wettelijke vergoedingen), die veroorzaakt worden door een of meerdere van de voorgenoemde partijen wegens of ten gevolge van gegronde aantijgingen en het verdedigen van alle wettelijke vorderingen die daarmee verband houden.

 

TOEPASSELIJKE WETGEVING

U erkent dat alle aangelegenheden omtrent het gebruik van Uw Site, Onze Diensten en Uw Inhoud geregeld,  gecontroleerd, geïnterpreteerd en gedefinieerd worden door de Belgische wetgeving. U erkent eveneens dat enigerlei gerechtelijke actie voortkomend uit het gebruik van de Site, de Diensten en de Inhoud enkel kan ingeleid worden voor de bevoegde rechtbanken van de woonplaats van Hyperlink (Turnhout, België). U erkent hierbij uitdrukkelijk, onvoorwaardelijk en onherroepelijk de exclusieve bevoegdheid van genoemde rechtbanken voor genoemde acties.

 

ONDEELBAARHEID VAN DE OVEREENKOMST - OVERDRACHT VAN RECHTEN EN PLICHTEN

Dit RAGH vormt een wettelijke overeenkomst tussen U en Hyperlink met betrekking tot de aangelegenheden die in dit RAGH geregeld worden en vervangt vroeger gemaakte afspraken of overeenkomsten (ongeacht of deze schriftelijk of mondeling werden gemaakt). Dit RAGH kan enkel gewijzigd worden in een geschrift of door publicatie van een gewijzigde versie van dit RAGH op de Hyperlink website. Indien een van de bepalingen van dit RAGH door een bevoegde rechtbank nietig wordt verklaard, blijven alle overige bepalingen van dit RAGH volledig bestaan en blijven hun volledige uitwerking behouden. Niets wat uitdrukkelijk noch impliciet in dit RAGH is opgenomen is bedoeld om, of kan aan enige andere persoon dan de Partijen zelf, rechten verlenen, vergoedingen toestaan, of vorderingen mogelijk maken met betrekking tot de toepassing van dit RAGH. De bepalingen van dit RAGH en alle vertegenwoordigingen, garanties, overeenkomsten, voorwaarden en bepalingen hebben uitsluitend uitwerking in de relatie tussen U en Hyperlink. Het is U niet toegestaan rechten of verplichtingen uit dit RAGH, noch geheel, noch gedeeltelijk over te dragen aan derden noch te delegeren. Hyperlink heeft het recht zijn rechten en plichten geheel of gedeeltelijk over te dragen aan een derde. Hyperlink zal de Klant hiervan op voorhand op de hoogte brengen. Hyperlink zal zich in ieder geval niet gebonden voelen door overeenkomsten die de Klant met derden afsluit.

 

TIJDSBEPERKING VAN KLACHTEN

U stemt ermee in dat ongeacht wat anders bepaald wordt in toepasselijke wetgeving, elke klacht of aanspraak met betrekking tot het gebruik van de Diensten moet ingediend worden bij Hyperlink binnen de tijdspanne van één (1) maand nadat dergelijke klacht of aanspraak is ontstaan, zoniet zal de klacht of aanspraak in geen geval in aanmerking kunnen genomen worden.

 

GEEN AFSTAND VAN RECHTEN

Behalve indien anders uitdrukkelijk schriftelijk bevestigd en ondertekend door Hyperlink doet Hyperlink geen afstand van enigerlei rechten beschreven in dit RAGH. Noch laattijdige uitoefening, noch niet-uitoefening door Hyperlink van bepaalde rechten uit deze overeenkomst kan gezien worden als afstand van die rechten. Een enkelvoudige of gedeeltelijke uitoefening door Hyperlink van een recht uit deze overeenkomst staat de verdere uitoefening van dat recht of van andere rechten niet in de weg. Wanneer een van de bepalingen uit dit RAGH nietig of ongeldig wordt verklaard zal dit geen invloed hebben op alle overige bepalingen van dit RAGH die hun volledige uitwerking behouden.

 

HOOFDINGEN

De hoofding van dit RAGH, alsmede de hoofdingen van de paragrafen van dit RAGH worden uitsluitend gebruikt om de leesbaarheid te bevorderen en hebben geen wettelijk noch contractuele uitwerking.